Uitgebreide versie Privacywet


En wordt profesioneel beheerd om datalekken te voorkomen. Indien er toch een datalek zou ontstaan wordt via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens beoordeeld of het datalek gemeld moet worden middels het Meldloket Datalekken. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie bewaard.


verklaring. Indien u niet wilt dat uw dossier tijdens een audit ingezien wordt, kun u dit te allen tijde bij mij kenbaar maken. Na afloop van de behandeling ontvangt u (met uw goedkeuring) van Qualiview per email een vragenlijst over hoe u de fysiotherapie heeft ervaren.

Indien u van mening bent dat de ik niet juist met uw gegevens omgaat, kunt u dit met mij bespreken en mocht de klacht niet naar uw wens wordt afgehandeld, kunt u een klacht indienen via de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilhelmina Druckerstraat 37     |     1066 AD Amsterdam     |     020-6172006     |     fysio.ureep@gmail.com  

Sitemap


Klik hier voor inzage in mijn privacy beleid

Privacyverklaring

Ik als fysiotherapeut vind de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang. Ik behandel deze dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder kunt u lezen welke gegevens ik verzamel. Iedere fysiotherapeut is door de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om van de patient een medisch dossier bij te houden.

Inzage in uw gegevens en delen van gegevens

Verslagen aan artsen worden alleen per post verstuurd of via een beveiligde verbinding als Zorgmail. Indien door patient gewenst wordt een kopie van een verslag als een versleuteld bestand per email naar de patient verstuurd of persoonlijk overhandigd. De praktijk neemt deel aan audits waarbij middels een steekproef enkele dossiers in aanwezigheid van de fysiotherapeut getoetst wordt om te beoordelen of ze voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde normen voor verslaglegging en fysiotherapeutische behandeling.

De auditor ondertekent vooraf een  geheimhoudings-


Hierin staan de relevante gegevens over uw gezondheid, de uitgevoerde behandelingen en andere gegevens die voor het leveren van goede zorg noodzakelijk zijn. De doelen van deze dossiervoering zijn het eigen handelen van de fysiotherapeut te bewaken. Uw persoonsgegevens worden verzameld om met u contact op te kunnen nemen bij het maken of veranderen van afspraken en kunnen declareren aan zorgverzekeraars of nota's.

Uw rechten

Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg is een recht van de patient. De fysiotherapeut heeft een geheimhoudingplicht ten opzichte van iedereen. U heeft het recht om binnen vier weken nadat u hierom verzoekt inzage te krijgen in de de gegevens die over u zijn vastgelegd. Bij kinderen tot 12 jaar geldt  dit recht voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers(s). Bij kinderen van 12-16 jaar hebben zowel de wettelijke vertegenwoordigers als het kind recht op inzage in het dossier. Indien het kind bezwaar maakt tegen inzage in het dossier door de wettelijke vertegenwoordiger(s) en de behandelend fysiotherapeut inschat dat het kind hierover weloverwogen kan beslissen, geldt het recht voor inzage niet voor de vertegenwoordigers(s).


Boven de 16 jaar beslist het kind alleen.U heeft recht op correctie van gegevens in uw dossier en op het verwijderen van gegevens.  Na afloop van de behandeling worden de dossiers 15 jaar zorgvuldig bewaard.

Als u niet wilt dat uw gegevens worden bewaard, kunt u schriftelijk vragen om vernietiging van (een deel van) uw dossier. Uw fysioterapeut moet dit binnen 3 maanden doen. De fysiotherapeut mag uw verzoek in uitzonderlijke gevallen weigeren. Bijvoorbeeld als de informatie  in uw dossier erg belangrijk is voor een ander dan uzelf. Hiervoor gelden wettelijke regels. U heeft recht op een afschrift van alle vastgelegde gegevens.

Beveiliging

Uw persoonlijke en medische gegevens worden opgeslagen in een elektronisch patientendossier op de server van Intramed. Deze gegevens worden bewaard volgens de verwerkersovereenkomst die valt onder de verplichting van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Stuur email